Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Kritéria


Světová školaKritéria pro udělení certifikátu Světová škola vycházejí z cílů a principů globálního rozvojového vzdělávání (GRV) uvedených v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání pro rok 2011-2015. Úzce souvisí s průřezovými tématy RVP. Obzvláště pak s tématem Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).

GRV je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích.  Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít svůj důstojný život.


Kritéria udělení


1. Témata globálního rozvojového vzdělávání jsou součástí života školy

Škola zařazuje do výuky globální rozvojovou problematiku. O výuce pak informuje organizaci, u které se škola přihlásila.


2. Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání

Na webové stránce školy jsou prezentovány a pravidelně aktualizovány aktivity související s globální a rozvojovou problematikou. Současně jsou informace o projektu a globální rozvojové problematice vystaveny na dobře viditelném místě v prostorách školy, jsou propagovány v regionálních médiích či prostřednictvím místních partnerských organizací.


3. Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad

Studenti provedou ve škole a okolí průzkum související s globálními problémy. Výsledky a vyhodnocení průzkumu pak slouží k pojmenování místního problému, který má globální přesah a jehož řešení se studenti chtějí a budou věnovat.


4. Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem

Studenti vyhledají místní partnerskou organizaci, se kterou se domluví na spolupráci při pořádání konkrétní akce s cílem přispět tak k řešení vybraného problému. Místním partnerem mohou být úřady, zájmové oddíly, knihovny, zástupci místních firem, spolky apod. Samotná realizace akce by měla přinést zlepšení situace v místě školy či zvýšit povědomí okolních obyvatel o zvoleném problému.


5. Škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny

Škola jednou do roka organizuje akci ve spolupráci s místním partnerem a zapojením místního tisku nebo televize na témata globálního rozvojového vzdělávání. Škola celou akci zdokumentuje nejen písemně, ale i v podobě fotografií, popř. krátkého videozáznamu.