Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Erasmus+: KA1 2020–2022

Projekt Erasmus+ KA1, mobilita žáků, 2020 – 2022

Odborná stáž v zahraničí

Logo                    Logo

Obchodní akademie a VOŠE Tábor je střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření. Její žáci si během studia osvojují všestranné znalosti a dovednosti v oblasti ekonomiky, administrativy a účetnictví. Projekt "Odborná stáž v zahraničí" byl vypracován, aby prohloubil odborné kompetence žáků třetího ročníku během odborné praxe v prostředí zahraniční firmy.

Dalším cílem projektu je posílení mezinárodní dimenze vzdělání získaného na škole prostřednictvím odborné stáže u partnerských zaměstnavatelů v Irsku. Rozvoj kompetencí povede i k osobnímu růstu každého účastníka, pochopení rozdílů mezi kulturami, navázání mezinárodních kontaktů, poznání evropských hodnot, posílení sebevědomí a samostatnosti.

V projektu bude využit Evropský systém ECVET, národní systém kvalifikací a ŠVP pro přípravu jednotek výsledků učení, které nám umožní lepší zacílení programu stáže, a tím i zvýšení její kvality.

Na základě zkušeností z předchozích projektů zahraničních stáží, zpětné vazby od partnerské organizace a koncových zaměstnavatelů, je délka praxe stanovena na tři týdny, aby žáci měli více času na osvojení nových dovedností (odborných, jazykových a digitálních) a získání zkušeností při práci v mezinárodním pracovním týmu v prostředí irské firmy.

Projekt je zpracován pro 18 žáků 3. ročníku Obchodní akademie, obory Obchodní akademie Ekonomické lyceum. Kromě osvojení odborných dovedností je pro žáky důležité rozšířit si a zlepšit odbornou i obecnou komunikaci v anglickém jazyce v přirozeném prostředí, učit se toleranci, samostatnosti a schopnosti samostatného rozhodování. Nedílnou součástí projektu je také reprezentace školy, ale i výsledků českého vzdělávacího systému v zahraničí.

Odborná stáž umožní žákům obou oborů nejen osvojit si nové dovednosti, ale i ověřit teoretické znalosti v praxi, poznat prostředí zahraniční firmy, které může být odlišné od české, umožní jim porovnat potřeby a přání tuzemských a zahraničních klientů a firem. Vycházíme ze současných potřeb žáků dobře poznat země Evropské unie, což jim přinese praktické zkušenosti pro budoucí profesní život (oblast podnikání, jazykových a digitálních dovedností). Do programu stáží bude zařazena práce s výpočetní technikou, marketingové postupy, administrativa, podnikání a rozšíření komunikačních dovedností. Projekt bude přínosný nejen pro odborné a jazykové vzdělání, ale i pro osobnostní rozvoj účastníků, kteří se zdokonalí v práci v týmu, samostatném a zodpovědném rozhodování, zvýší si sebevědomí, budou se učit toleranci, která je nutná pro pochopení a porozumění jiných kultur. Žákům OA praxe zvýší jejich šance na trhu práce doma nebo v rámci EU, získají zkušenosti pro zahraniční stáže při studiu na vysoké škole, budou mít vyšší motivaci pro využití nabídek zahraničních stáží a studia na zahraničních vysokých školách.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.