Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Slovesa


Německý jazyk – digitální učební materiály

Slovesa – sada 1


Název: Pomocná slovesa

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití pomocných sloves sein a haben, příklady ve větách, praktické procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Silná slovesa v prézentu

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Časování silných sloves v přítomném času a jejich užití ve větách, praktické procvičování na příkladech
Typ souboru: notebook

Název: Imperativ

Autor: Mgr. Zuzana Vesel
Anotace: Tvoření a užití rozkazovacího způsobu u všech sloves. Použití rozkazovacího způsobu ve větách, procvičení na příkladech
Typ souboru: notebook

Název: Způsobová slovesa

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Časování způsobových sloves a jejich užití ve větách, sovětích. Procvičení na příkladech a testech
Typ souboru: notebook

Název: Neodlučitelné předpony

Autor: Mgr. Zuzana Vesel
Anotace: Tvoření a užití sloves s neodlučitelnými předponami (v jednoduché větě, ve vedlejší větě, po způsobových slovesech)
Typ souboru: notebook

Název: Odlučitelné předpony

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití sloves s odlučitelnými předponami (v jednoduché větě, ve vedlejší větě, po způsobových slovesech)
Typ souboru: notebook

Název: Budoucí čas

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití budoucího času ve větách, souvětích.Vysvětlení na příkladech a cvičeních
Typ souboru: notebook

Název: Perfektum pravidelných, způsobových a pomocných sloves

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití složeného minulého času u sloves slabých, způsobových a pomocných, procvičování ve větách na příkladech
Typ souboru: notebook

Název: Perfektum nepravidelných sloves

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Způsob tvoření minulého času perfekta, použití pomocného slovesa a tvoření příčestí minulého. Užití času ve větě jednoduché i souvětí, např. ve větě vedlejší. Procvičení na příkladech
Typ souboru: notebook

Název: Opakování perfekta sloves

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Procvičování složeneho minulého času všech sloves
Typ souboru: notebook

Název: Préteritum pravidelných, způsobových a pomocných sloves

Autor: Mgr. Zuzana Vesel
Anotace: Tvoření a užití minulého času préterita u pravidelných, způsobových a pomocných sloves, na příkladech ve větách a cvičeních
Typ souboru: notebook

Název: Préteritum nepravidelných sloves

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití jednoduchého minulého času nepravidelných sloves
Typ souboru: notebook

Název: Příčestí minulé

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užitítvarůpříčestíminulého, jeho užití v přísudku a přívlastku shodném
Typ souboru: notebook

Název: Příčestí přítomné

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití tvarů příčestí přítomného, jeho užití v přísudku a přívlastku shodném
Typ souboru: notebook

Název: Trpný rod

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití trpného rodu v přítomném, minulém a budoucím čase
Typ souboru: notebook

Název: Slovesné vazby

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Užívání slovesných vazeb ve větách, v souvětích, seznámení s předložkovými a bezpředložkovými vazbami. Vysvětlení na příkladech a cvičeníc
Typ souboru: notebook

Název: Závislý infinitiv po substantivech a adjektivech

Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití infinitivních konstrukcí závislých na podstatném jménu a přídavném jménu. Procvičení na příkladech a cvičeních
Typ souboru: notebook

Název: Závislý infinitiv po slovesech

Autor: Mgr. Zuzana Vesel
Anotace: Tvoření a užití infinitivních konstrukcí závislých na slovesu. Vysvětlení na příkladech, cvičeních a testech
Typ souboru: notebook

Název: Konjunktiv préterita

Autor: Mgr. Zuzana Vesel
Anotace: Tvoření a užití konjunktivu préterita sloves pravidelných, nepravidelných, způsobových a pomocných
Typ souboru: notebook

Název: Konjunktiv plusquamperfekta

Autor: Mgr. Zuzana Vesel
Anotace: Tvoření a užití konjunktivu plusquamperfekta, tvoření podmínkových vět
Typ souboru: notebook