Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Erasmus+: KA1 2016–2017


Zahraniční praxe ve Velké Británii

2016-1-CZ01-KA102-022993

LogoLogoLogo

 

 

 


Projekt „Zahraniční praxe ve Velké Británii“ má za cíl zlepšení kvality odborné přípravy jeho účastníků, rozšíření spolupráce s partnerskými organizacemi a v neposlední řadě zvýšení dovedností v anglickém jazyce. Je připraven pro 20 žáků 3. ročníku Obchodní akademie, obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Odborná stáž umožní žákům obou oborů nejen osvojit si nové dovednosti, ale i ověřit teoretické znalosti v praxi, poznat prostředí zahraniční firmy, které může být odlišné od české, umožní jim porovnat potřeby a přání tuzemských a zahraničních klientů a firem. Vycházíme ze současných potřeb žáků dobře poznat země Evropské unie, což jim přinese praktické zkušenosti pro budoucí profesní život (oblast podnikání, jazykových a digitálních dovedností). Do programu stáží bude zařazena práce s výpočetní technikou, marketingové postupy, administrativa, technika cestovního ruchu a rozšíření komunikačních dovedností. Projekt bude přínosný nejen pro odborné a jazykové vzdělání, ale i pro osobnostní rozvoj účastníků, kteří se zdokonalí v práci v týmu, samostatném a zodpovědném rozhodování, zvýší si sebevědomí, budou se učit toleranci, která je nutná pro pochopení a porozumění jiných kultur. Žákům OA praxe zvýší jejich šance na trhu práce doma nebo v rámci EU, získají zkušenosti pro zahraniční stáže při studiu na vysoké škole, budou mít vyšší motivaci pro využití nabídek zahraničních stáží a studia na zahraničních vysokých školách.

Žáci 3. ročníku studují anglický, německý/francouzský/ruský jazyk. V tomto ročníku je do osnov Obchodní akademie zařazen předmět ekonomická cvičení jako syntéza dosavadních znalostí a dovedností z oblasti ekonomiky, ICT+ internetu a účetnictví, osnovy Ekonomického lycea mají zařazený předmět technika cestovního ruchu, který učí základním znalostem a dovednostem v oblasti turismu, oba obory se učí hospodářskou korespondenci v cizích jazycích. Žáci se také účastní odborných exkurzí se zaměřením na technologie, manažerskou a ekonomickou problematiku nebo konkrétní způsoby vedení účetnictví. Ve čtvrtém ročníku Obchodní akademie je zařazen předmět praxe (forma cvičné firmy, kde žáci řeší vedení účetnictví od prvotních dokumentů k závěrečným výkazům prostřednictvím ekonomického účetního softwaru) a Ekonomické lyceum má zařazen předmět projektové řízení (praktická výuka s kompletním modelem reálného projektu). Učí se vyjadřovat a chovat přiměřeně ke komunikační situaci, vhodně se prezentovat, vytvářet písemnosti; učí se pracovat ve skupinách a osvojovat si týmové řešení problémů, provádět průzkum trhu a znát pravidla styku se zákazníky. Vyjmenované předměty a odborné exkurze poskytují žákům potřebné odborné kompetence, které zahraniční stáž rozšíří o nové dovednosti a znalosti obsažené v jednotkách výsledků učení vytvořených na základě evropského systému ECVET.

Dvoutýdenní stáž proběhne v partnerských firmách ADC College v Londýně v květnu 2017.

Všichni účastníci obdrží certifikát Europass Mobilita a ADC College všem vystaví účastnický certifikát.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.