Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická,
Tábor, Jiráskova 1615

Informace k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky na Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou, Tábor, Jiráskova 1615, proběhnou formou školní přijímací zkoušky.

Uchazeč se dostaví k vykonání školní přijímací zkoušky v těchto termínech:

1. termín dne 10. 5. 2021

2. termín dne 11. 5. 2021

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na naši školu, budou konat školní přijímací zkoušku v obou termínech. Započítává se lepší z dosažených výsledků.

Zkouška včetně úvodní administrace bude probíhat od 9:00 hod. do 10:15 hod. Vlastní test trvá 60 minut (obsahuje otázky z CJL a MAT). Od 8:00 hod. do 8:45 hod. bude probíhat prezence a kontrola dodržování mimořádných hygienických opatření pro vstup do školy zveřejněných na internetových stránkách školy. Uchazeč je povinen předložit potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19. Tento test uchazeči musí na jeho žádost provést základní škola a vydat mu doklad o výsledku nebo je možné se nechat otestovat na veřejném testovacím místě. Test nesmí být starší 7 dnů. (Test tedy musí být proveden 4. 5. 2021 nebo později.) Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 neuplynulo více než 90 dní.

Uchazeče budeme přijímat v souladu s výše uvedenými kritérii až do naplnění kapacity příslušného oboru (Obchodní akademie: 60 žáků, Ekonomické lyceum: 30 žáků).

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude v l. kole zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a na internetu (www.oatabor.cz) nejdříve 19. května 2021.

Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána zákonným zástupcům přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem určeným do vlastních rukou. Vzhledem k letošní mimořádné situaci si Vás dovolujeme požádat o co nejrychlejší převzetí rozhodnutí o nepřijetí doručeného poštou. Vaše vstřícnost nám pomůže urychlit proces přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno.

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče (případně zletilý uchazeč) odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče (případně zletilý uchazeč) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o  přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na číslech: 381 254 401, 720 982 454.

Přílohy

Hygienická opatření při přijímacích zkouškách

Hygienická opatření_PŘ.ZK..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 516,91 kB
Datum vložení: 21. 4. 2021 10:20
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2021 10:22
Autor: Správce Webu